ผู้ ถื หุ้ ญ่


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วัน ปี 2560
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 8 เมษายน 2558
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2557
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2556
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 เมษายน 2555
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ ปี 2554